sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leerwinst

Herkent u dit?
‘We werken heel hard aan betere leerresultaten en we bereiken heel veel, maar toch liggen de eindresultaten onder de norm‘. ‘
We hebben een populatie van hoog opgeleide en betrokken ouders die willen weten wat de meerwaarde van de school is.’


Leerwinst en Toegevoegde Waarde
Het begrip ‘leerwinst’ heeft haar intrede in het onderwijs gedaan. Er is sprake van leerwinst als een leerling of een groep leerlingen meer groeit tussen twee toetsmomenten dan normaal is of verwacht mag worden. Hiermee wordt aangesloten bij de uitkomsten van de landelijke pilot Leerwinst en Toegevoegde Waarde, waaraan de CED-Groep heeft meegewerkt.

Werken met Leerwinst
Bestuurders en directeuren kunnen met deze aanpak sturen op de onderwijs-kwaliteit en krijgen zo zicht op wat er echt op scholen gebeurt. Met het traject Werken met Leerwinst van de CED-Groep maken we onderstaande verschillen duidelijk en bepalen we, uiteraard samen met de school of het schoolbestuur, welke interventies gewenst zijn om de geformuleerde ambities te behalen.

Wat kan de CED-Groep met leerwinstberekeningen voor u betekenen?
Naast het leveren van overzichten ondersteunen onze adviseurs u bij het duiden van de resultaten op de leerwinstoverzichten en het opzetten, bespreken en implementeren van verbeterplannen op bestuurs- of schoolniveau, bijvoorbeeld met:
• opbrengstgericht passend onderwijs in 4D, een interventie, waarbij schoolambities gekoppeld worden aan doelgericht en resultaatgericht werken in de groepen.
www.opbrengstgerichtwerken4d.nl
• ‘Beter dan goed’; een interventie voor scholen die meer willen en die gericht zijn op het behalen van het predicaat ‘goed’ van de onderwijsinspectie.
www.cedgroep.nl/beterdangoed

Flyer Leerwinst
Lees de flyer Leerwinst (pdf)

Artikel
Leergroei: Wat voeg jij als school aan leerlingen toe? Uit: KlasseApart, oktober 2016 (pdf)
Meer weten?
Neem contact op met Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl

Direct contact

Hanke Geurts

Een aantal van onze scholen behaalt niet de norm van de inspectie, maar weet wel degelijk een knappe leerwinst te realiseren bij een moeilijke doelgroep. Voor die scholen is het een erkenning dat zij op de goede weg zijn.

Reactie van een schoolbestuur

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599