sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Differentiëren doe je zo, mbo (S7245)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten mbo

Waar gaat de cursus over? 
Elke student is uniek, maar dat betekent nog niet dat elke student een eigen lesprogramma nodig heeft. Hoe zorgt u er als docent voor dat u alle studenten bereikt, zonder dat u elke student afzonderlijk steeds weer uitleg moet geven? Hoe helpt u studenten die niet verder kunnen met hun werk en wachten op uw uitleg, effectief verder zonder dat u aan het eind van de dag uitgeput thuiskomt en het gevoel hebt toch niet alle studenten goed te hebben geholpen? Deze cursus geeft u handvatten om te differentiëren en hogere opbrengsten te halen.

Cursusinhoud
In deze cursus van vier bijeenkomsten leert u – op basis van de uitslagen op het gehanteerde volgsysteem en andere data – onderwijsarrangementen te ontwikkelen voor uw studenten, waarbij we uitgaan van een basisarrangement voor de grote groep studenten, een intensief arrangement voor de (zeer) zwakke studenten en een talentarrangement voor de heel goede studenten. In deze arrangementen beschrijft u de doelen die u nastreeft, de ondersteuning die u biedt, de activerende werkvormen die u inzet om zo veel mogelijk studenten bij de les te betrekken en de manier waarop u de voortgang in kaart brengt, waar mogelijk gebruikmakend van ict-middelen. Dit alles met als doel om de hele klas de minimumdoelen te laten halen en de talentvolle studenten uit te dagen.
In de cursus maakt u een opzet voor een lesinstructiemodel waarin u differentieert op ten minste twee niveaus, waarbij ook het werken met drie niveaugroepen aan bod komt. Door onderwijs op maat te bieden, profiteren zowel de sterke als de zwakke studenten van uw lessen.

Doel van de cursus
Na het volgen van deze cursus kunt u…

  • de beschikbare data van een klas analyseren en conclusies trekken ten aanzien van de leerbehoeftes
  • vanuit deze analyse ambitieuze en haalbare doelen stellen voor de studenten
  • op basis van de gestelde doelen een gedifferentieerd onderwijsarrangement ontwerpen
  • dit plan omzetten in een concreet lesprogramma
  • op grond van harde en zachte data de resultaten evalueren en het programma zo nodig bijstellen, al dan niet voorzien van nieuwe leerdoelen

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus wordt dit schooljaar niet ingepland in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten

Kosten
€ 695,- per deelnemer

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16.

Inhoudelijke informatie
Karin Snoodijk
k.snoodijk@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599