sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Masterclass OGW 4D bao (S7045)

Data, duiden, doelen, doen!

Voor wie is de masterclass bedoeld?
Directies en intern begeleiders bao 
Direct inschrijven
Waar gaat de masterclass over?
Wilt u een duurzame verandering in uw team realiseren? Deze masterclass, die uit vier trainingsdagen bestaat, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.
De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen? 
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?

Inhoud 
Dag 1: data en duiden
Het is belangrijk om te weten welk effect het onderwijs heeft op de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen. Daarom draait het op dag 1 om het meten en analyseren van de onderwijskwaliteit op uw school. U leert met het juiste instrumentarium te werken. Zaken die aan bod komen: 

 • Hoe formuleer ik een schoolstandaard?
 • Hoe verzamel en analyseer ik data over de leerresultaten?
 • Hoe vergelijk ik mijn data met mijn ambitie en met de landelijke standaarden/referentieniveaus?
 • Hoe analyseer ik leerresultaten op beïnvloedbare kenmerken?
 • Hoe laat ik alle elementen van het onderwijsleerproces die bijdragen aan het verhogen van opbrengsten systematisch aan de orde komen?
 • Hoe organiseer ik een gedifferentieerd aanbod in verschillende arrangementen die tegemoet komen aan de schoolstandaarden?

Dag 2: doelen en doen
Pas als u inzicht heeft in de kwaliteit van het huidige leerkrachtgedrag kunt u verbeterpunten opstellen. Daarom komen op dag 2 de volgende zaken aan bod:

 • Hoe stel ik een standaard voor leerkrachtgedrag?
 • Hoe leg ik de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader?
 • Hoe verzamel ik systematisch data over de competenties van leraren?
 • Analyse van de vaardigheden van leraren.
 • Wat betekenen veelvoorkomende onderwijsbehoeften voor het leerkrachtgedrag?
 • Hoe stel ik teamdoelen en een professionaliseringaanbod vast in een gedifferentieerd teamplan?
 • Hoe wordt dit ingebed in de gesprekscyclus?

Dag 3: de ondersteuningsstructuur
Deze trainingsdag focust op de ondersteuningsstructuur op uw school. Wat is de kwaliteit ervan, hoe wordt deze geborgd en welke verbetermogelijkheden zijn er? Zaken die aan bod komen:

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van de huidige basis- en extra ondersteuning?
 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteitsborging?
 • Haal ik met de huidige kwaliteit van mijn ondersteuningsstructuur de doelen die ik wil bereiken?
 • Wordt de kwaliteit planmatige geborgd?
 • Hoe stel ik een kwaliteitszorgkalender en kwaliteitsborgingskalender op om planmatig te werken?
 • Hoe stel ik vanuit de kwaliteitszorg een schoolondersteuningsprofiel (op één A4) op vanuit kwaliteitszorg?
 • Hoe verwerk ik dit alles in mijn schoolplan?

Dag 4: de lerende cultuur
In een professionele leergemeenschap leren teamleden van en met elkaar. Op de vierde trainingsdag onderzoekt u de (lerende) cultuur binnen uw school. Zaken die aan bod komen:

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van mijn (leer)cultuur?
 • Hoe analyseer ik deze data op competenties als samenwerken en feedback geven?
 • Hoe worden mijn medewerkers cultuurdragers vanuit een gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en de onderwijscontext?
 • Hoe stimuleer ik de onderzoekende houding in de school, waarin reflectie vanzelfsprekend is?
 • Hoe formuleer ik hypotheses als basis voor onderzoek in de school en hoe toetsen we die aan de werkelijkheid?
 • Hoe maak ik een ambitieus maar realistisch meerjarenplan om de gewenste cultuur te realiseren?
 • Opstellen van een verbeterplan ‘op weg naar een professionele leergemeenschap’. 

Resultaat

 • U kunt uw eigen ambities formuleren.
 • U kunt werken met een instrumentarium om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten te meten en te analyseren.
 • U kunt een kwaliteitsanalyse van het huidige leerkrachtgedrag maken en verbeterpunten opstellen.
 • U kunt de kwaliteit van uw ondersteuningsstructuur analyseren en verbeterpunten aangeven.
 • U heeft handvatten om de huidige (lerende) cultuur te meten, te analyseren en een verbeterplan te schrijven.

Wat u verder nog moet weten... 

 • U kunt deze cursus in principe alleen volgen als u zich samen inschrijft. De cursus is voor schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. U dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen.Tijdens de cursus krijgt u huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat is gericht op de kwaliteitsverbetering binnen uw school.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. 
  Daarnaast kunt u altijd op maat een traject aanvragen voor uw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders). Daarbij is het maximum aantal deelnemers 12.
 • Op www.cedgroep.nl/4D vindt u een overzicht met alle masterclasses voor de verschillende sectoren.

Reacties eerdere cursisten
‘We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd. Voorheen waren de leerkrachten vooral activiteitengericht, nu bedenken zij wat ze de leerlingen willen leren. Een wezenlijk andere benadering. Elke groep scoort nu significant beter op de Cito-lvs-toetsen. Trendanalyses laten over de hele linie progressie zien. Ik vind het belangrijk dat het werkplezier van de leerkrachten is vergroot. De wetenschap dat ze met de juiste doelen bezig zijn, geeft duidelijkheid en rust.’

Aantal cursusbijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van zeven uur

Schoolleidersregister
Deze cursus is gecertificeerd voor:

 • het professionaliseringsthema ‘omgaan met verschillen’
 • het deelthema ‘professionele leergemeenschap’ (uit het thema ‘kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Studiebelasting
48 SBU
Inschrijfformulier
Data en plaatsen 2019-2020
S7045A Zwolle: donderdag 3 oktober, 31 oktober, 21 november 2019 en 9 januari 2020
S7045B Rotterdam: dinsdag 12 november, 3 december 2019, 28 januari en 3 maart 2020
S7045C Utrecht: dinsdag 11 februari, 10 maart, 31 maart en 21 april 2020
S7045D Amsterdam: donderdag 5 maart,  26 maart, 16 april en 14 mei 2020
S7045E Den Bosch: donderdag 19 maart, 16 april, 7 mei en 18 juni 2020

Tijd
09.30-16.30 uur

Kosten
€ 1.535,- per deelnemer, inclusief lunch en cursusmap

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 12.

Inhoudelijke informatie
Wilma Peulen
w.peulen@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

Prima, veel geleerd, de masterclass was heel verhelderend!

Reactie van een cursist

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599