sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Leesexpert vo (S2115)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten Nederlands en taalcoördinatoren vo

Waar gaat de cursus over?
Een goede leesvaardigheid is essentieel voor het volgen van onderwijs. Dat geldt voor leerlingen op alle niveaus! Daarom moet elke school werk maken van effectief leesonderwijs en het stimuleren van vrij lezen door leerlingen. Ingrediënten van een goed leesbeleid zijn onder meer:

 • aanleren van een goede tekstaanpak bij Nederlands en gebruik van die aanpak binnen andere vakken
 • schoolbrede aandacht voor woordenschat en algemene ontwikkeling
 • veel activiteiten rondom gelezen teksten en boeken
 • het bieden van verschillende vormen van ondersteuning en voldoende uitdaging aan zowel goede als zwakkere lezers

Zo’n leesbeleid beperkt zich niet tot het vak Nederlands, maar docenten Nederlands vervullen wel een spilfunctie in het creëren van de voorwaarden voor een goede leesontwikkeling van de leerlingen op hun school. De CED-Groep heeft een speciaal aanbod met twee sporen samengesteld. In het eerste spoor wordt één persoon in de school opgeleid als leesexpert, in principe een docent Nederlands. Hij/zij volgt deze bovenschoolse training. In het tweede spoor volgen diverse groepen docenten (talendocenten, docenten van andere vakken en/of onderwijsteams) op school trainingen om lezen en schrijven in de verschillende vakken een goede plaats te geven. De leesexpert-in-wording kan direct een rol spelen bij de voorbereiding van deze schoolspecifieke trainingen. De sporen kunnen echter ook onafhankelijk van elkaar worden ingezet. In deze cursusbeschrijving leest u over de bovenschoolse cursus tot leesexpert.

Inhoud
In de vier bovenschoolse bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan bod:

 • de doorgaande leerlijn voor zakelijk lezen en fictielezen (o.a. vanuit het referentiekader taal)
 • effectieve didactische aanpakken voor het omgaan met teksten, zoals modellen en rolwisselend lezen
 • stimuleren van vrij lezen
 • het maken van leesonderwijsarrangementen op basis van de toetsresultaten van leerlingen/klassen
 • interactie tussen lezen en schrijven
 • taalgericht vakonderwijs en transfer van de op school gekozen tekstaanpak naar andere vakken

Wat u verder nog moet weten...
Deze cursus staat geregistreerd in het Lerarenregister. Na het behalen van het certificaat kunt u de cursus toevoegen aan uw portfolio in het Lerarenregister. 

Aantal bijeenkomsten
Vier bijeenkomsten van drie uur

Studiebelasting 
34 SBU

Data schooljaar 2019-2020
Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden in het open aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Kosten
€ 895,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 6, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Mirjam de Bruijne
m.debruijne@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599