sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE-monitor

Voor verschillende gemeenten in Nederland voeren wij de VVE-monitor uit. Zij krijgen hiermee antwoord op de meest relevante beleidsvragen, bijvoorbeeld inzicht in doelgroepbereik, de kwaliteit van VVE en professionaliteit van pedagogisch werkers. In het kader van de Wet OKE zijn gemeenten verplicht om dit inzichtelijk te maken. Desgewenst ondersteunen wij na het uitvoeren van de monitor bij het interpreteren van de gegevens, en het bepalen van het beleid.   

Samenwerking vve-partners
De resultaatafspraken en de resultaten van de monitor zijn vertrekpunt voor verdere beleidsontwikkeling. Zowel gemeente als kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen met de resultaten van de monitor aan de slag. De monitor geeft aanknopingspunten hoe zij het vve-proces en -aanbod beter kunnen afstemmen op de doelgroep. Naast de analyse van de basisgegevens ten aanzien van aantallen en bereik, kan een VVE-monitor onder andere uit de volgende onderdelen bestaan. Een VVE-monitor is maatwerk en de mogelijkheden zijn legio, dus we hieronder geven enkele voorbeelden.

Kwalitatieve inzichten
De resultaatafspraken - de geformuleerde ambities van de gemeente - vormen het uitgangspunt. Hierbij kunt u denken aan een analyse van toetsresultaten leerjaar drie en vier om te bepalen of de vve-resultaten beklijven en of ambities worden gehaald. Er wordt altijd uitgegaan van wat de scholen aan gegevens kunnen leveren en privacyrechten worden gerespecteerd.

Rondgang vve-partners, kwalitatieve verdieping 
Om een vinger aan de pols te houden en het verhaal achter de cijfers te horen over de invulling van het proces en de kwaliteit van vve, kan een (telefonische) rondgang langs de vve-partners worden uitgevoerd. Met deze diepte-interviews komen de vve-partners in een vertrouwelijke setting aan het woord, zodat zij vrij en open kunnen reageren. De resultaten van deze diepte-interviews leveren nieuwe inzichten op en concrete aanknopingspunten voor verdere invulling en verbetering van het vve-proces en/of –aanbod. Bovendien vergroot een rondgang het draagvlak en enthousiasme voor vve.

Meer informatie
Neem contact op met Ellen Lacor, e.lacor@cedgroep.nl, 010 - 4071 511

 

Direct contact

Ellen Lacor

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599