sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Experiment Passend onderwijs Rotterdam

Experiment Passend onderwijs Rotterdam voor leerlingen met speciale en complexe onderwijsbehoeften
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, i.s.m. PPO Rotterdam
 
Binnen het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO) Rotterdam is een project gerealiseerd om SO en SBO-scholen nauwer te laten samenwerken.
Er zijn in schooljaar 2013-2014 twee experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of en zo ja hoe de schotten tussen SBO en SO omlaag kunnen en vruchtbare samenwerking kan ontstaan. De CED-Groep is gevraagd de activiteiten, plannen en instrumenten van de SO-SBO pilot te inventariseren en vervolgens de pilot te volgen, te beschrijven en waar nodig te ondersteunen. De CED-Groep heeft vanuit haar pedologische functie een beschrijvend onderzoek uitgevoerd, waarmee inzicht kan worden verkregen of het mogelijk is om SO leerlingen en SBO leerlingen in één en dezelfde groep les te geven, welke ervaringen dit oplevert en welke bevorderende en belemmerende factoren zijn aan te wijzen.
 
Het project levert de volgende inzichten op:
• Het is mogelijk om SO-leerlingen te selecteren die in een SBO groep goed gedijen. Het gaat om SO-leerlingen die geleerd hebben hun eigen gedrag te reguleren. Door deze pilot is gebleken dat sommige SO-leerlingen een mindere intensievere vorm van onderwijs nodig hebben en in het SBO kunnen blijven.
• Plaatsing in een SO-SBO pilot groep biedt oudere SO-leerlingen goede kansen om door te stromen naar het regulier voortgezet onderwijs.
• Uitwisseling van kennis en expertise tussen SO- en SBO-mensen is belangrijk.
• Nauwere samenwerking tussen SO en SBO wordt als waardevol gezien door directeuren, locatiemanagers en betrokkenen.

Meer informatie
Heleen van der Stege, h.vanderstege@cedgroep.nl.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599