sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Onderzoek toekomstbestendig curriculum

Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het curriculum
Opdrachtgever: Onderwijsraad

Wij voerden in het najaar van 2013 op verzoek van de Onderwijsraad een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van het curriculum. In het onderzoek stonden twee vragen centraal. In de eerste plaats ging het om de vraag of er in het proces van totstandkoming van het curriculum voldoende ruimte is voor invloed van maatschappelijke, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen. In de tweede plaats ging het om de mate waarin er in het huidige curriculum aandacht is voor advanced skills. Onder advanced skills verstaan we zaken als creatief en innovatief denken, metacognitie, communiceren, samenwerken, ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, vaardigheden die te maken hebben met burgerschap, sociale en persoonlijke verantwoordelijkheid, loopbaanontwikkeling en cultureel bewustzijn.

We verzamelden voor dit onderzoek informatie bij verschillende betrokkenen uit wetenschap, beleid en praktijk, we analyseren samen met uitgevers methoden, we voerden een vragenlijstonderzoek uit onder leerkrachten/docenten, we hebben leerlingen bevraagd door middel van een speciale les en een leerlingenconferentie over dit onderwerp. Het onderzoek vormde mede de basis voor het advies dat in mei 2014 door de Onderwijsraad werd aangeboden aan de minster van OCW.
Looptijd van het onderzoek: september t/m december 2013

Meer informatie
Els Rietveld, e.rietveld@cedgroep.nl.
Onderzoeksrapport: De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? (pdf)

Korte beschrijving van de de onderzoeksopzet (pdf)

Direct contact

Els Rietveld

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599