sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Kaliber Kompas

Met het Kaliber Kompas hebben we een werkwijze ontwikkeld waarmee leerkrachten zich kunnen professionaliseren.

Sociale competentie en andere vakken
Aanvankelijk stond de vraag centraal hoe leraren basisonderwijs hun bekwaamheden konden bijhouden en verbeteren om aan leerlingen nog effectiever onderwijs te geven in sociale competentie en burgerschap. Maar nadat de werkwijze was ontwikkeld zijn er ook Kaliber Kompassen gemaakt voor andere vakken, zoals rekenen, taal, ouderbetrokkenheid en voor speciale concepten, zoals Jenaplanonderwijs.
Een team van deskundigen adviseerde ons over de vorm en inhoud van het Kaliber Kompas. Met name de toepassing in de praktijk vond men een belangrijk, maar lastig aspect van professionalisering.

Eenvoudig te hanteren werkwijze
Uit de samenwerking met de scholen bleek dat leraren behoefte hebben aan een eenvoudig te hanteren werkwijze, waarmee ze:
• competenties kunnen verbinden met concreet gedrag in de klas
• doelen SMART kunnen formuleren
• vat krijgen op manieren om hun competenties te vergroten (met behulp van motivatietheorie)
• van elkaar kunnen leren via intervisie
• zicht krijgen op het resultaat van hun inspanningen (met behulp van de Goal Attainment Scale)

Leidinggevenden hebben behoefte aan concrete handreikingen hoe zij hun team kunnen motiveren en begeleiden bij een professionaliseringstraject.

Twintig scholen hebben de werkwijze meeontwikkeld en beproefd. We hebben hun praktijkervaringen benut om het Kaliberkompas bij te stellen tot een bruikbaar, resultaatgericht instrument.

Kaliber Kompas draagt bij aan competentieverbetering
In het schooljaar 2010-2011 zijn we met 31 nieuwe leerkrachten van vijf verschillende scholen nagegaan of en in welke mate deze leerkrachten hun competenties verbeteren als zij werken met het Kaliber Kompas. Daarnaast hebben we ervaring opgedaan met verschillende manieren om het Kompas op school te gebruiken en in te voeren. 70% van deze leerkrachten behaalde de doelen die zij zich gesteld hadden. Zij verbeterden niet alleen hun competentie, maar ook hun vermogen tot reflectie en de samenwerking met collega’s. Op basis van deze resultaten kunnen we vaststellen dat het Kaliber Kompas bijdraagt aan competentieverbetering.

Meer weten?
Neem contact op met Marjon ten Heggeler, m.tenheggeler@cedgroep.nl wanneer u meer wilt weten over Kaliber Kompas.

Direct contact

Marjon ten Heggeler

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599