sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Beleidsuitvoering

Onderzoek & Innovatie participeert in afstemmingsoverleg met ministeries, gemeenten en andere grote onderwijsinstellingen. Met het ministerie van OCW heeft de CED-Groep een raamovereenkomst voor twee percelen, te weten Onderwijsprocessen PO/VO en Leerlingen PO/VO.

Vanuit deze raamovereenkomst zijn inmiddels landelijke projecten opgestart.

  • In het project Vliegende Brigade (vanaf 2010) ondersteunen wij scholen om ze af te helpen van de status van zeer zwakke school.
  • Vanaf 2011 loopt het project Pilot ondersteuning Leerwinst en Toegevoegde Waarde dat zich ondermeer richt op het samen met scholen ontwikkelen van een goed instrument om toegevoegde waarde van een school te meten.
  • Onderzoek Prestatiebox: De CED-Groep en het Kohnstamm Instituut doen (kwalitatief en kwantitatief) onderzoek naar de vraag wat scholen en schoolbesturen weten en vinden van het actieplan en de bestuursakkoorden. We onderzoeken of het instrument Prestatiebox invloed heeft op het handelen van scholen en schoolbesturen en zo ja, hoe de Prestatiebox wordt ingezet en voor welke ambities uit het bestuursakkoord.
  • Ondersteuning G37: Samen met Oberon en Sardes ondersteunt de CED-Groep de komende jaren de 37 grote gemeenten in Nederland bij de implementatie van hun bestuursafspraken met de overheid. Daarbij gaat het om kwaliteitsverbetering van de voorschoolse instellingen, uitbreiding van het aantal VVE-plaatsen, schakelklassen en zomerscholen.

In deze projecten staat, zoals bij alle projecten van Onderzoek & Ontwikkeling, samenwerking met de praktijk centraal. De combinatie van onze visie op innovatie en de werkelijkheid op school is de motor voor verandering en schoolverbetering.

 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599