sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hoogbegaafdheid

De CED-Groep, Het ABC en de Radboud Universiteit hebben de handen ineen geslagen. Zij ondersteunen samenwerkingsverbanden, besturen en scholen bij het realiseren van passend onderwijs aan (hoog)- begaafde leerlingen.

Continuüm van onderwijs en zorg
Het vormgeven van een dekkend aanbod vindt plaats binnen een continuüm van onderwijs aan en zorg voor (hoog)begaafde leerlingen.  

Op bovenschools niveau
Day a Week School (DWS) 
Day a Week School is een bovenschools verrijkingsprogramma, waaraan cognitief talentvolle leerlingen van verschillende scholen één dag per week deelnemen. De gespecialiseerde DWS-leerkracht daagt de leerlingen uit op sociaal, emotioneel en cognitief vlak, met als doel:
• ontwikkelen van cognitieve talenten
• vergroten van leerplezier
• Leren leren
In het programma wordt gebruikgemaakt van specifiek lesmateriaal, dat zich vooral richt op wiskunde, wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden, het versterken van sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie.
www.dayaweekschool.nl

Specialist hoogbegaafden
U kunt coördinatoren of specialisten (hoog)begaafdheid beschikbaar stellen om scholen en leerkrachten te begeleiden in onderwijs aan en zorg voor (hoog)begaafde leerlingen. In samenwerking met de Radboud Universiteit biedt de CED-Groep vanaf 2019 de postinitiële opleiding Specialist hoogbegaafdheid aan. Deze geaccrediteerde beroepsopleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA). Recente wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar praktische toepassingen voor in de klas. De docenten van de ECHAopleiding zijn werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO), één van de internationale expertisecentra op het gebied van (hoog)begaafdheid.
www.cbo-nijmegen.nl

Voltijds onderwijs hoogbegaafdheid
Sommige samenwerkingsverbanden of besturen kiezen ervoor om (hoog)begaafde leerlingen een voltijds programma aan te bieden. U kunt onder andere bij de CED-Groep terecht voor:
• hulp bij het toelatingsonderzoek
• meedenken over het profiel van een leerkracht
• de (door)ontwikkeling van een passend curriculum

Op schoolniveau
Passend onderwijs begint voor alle leerlingen in de eigen groep, met differentiatie op minimaal drie niveaus. Voor (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk dat zij minder herhaling krijgen aangeboden. Dit bereikt u door de reguliere lesstof te compacten en de vrijgekomen tijd in te vullen met zinvol verrijkingsmateriaal. Komt u hiermee onvoldoende tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerling, dan kunt u kijken naar andere oplossingen. Zo is het mogelijk om groepsdoorbroken te werken. Leerlingen uit verschillende groepen werken dan (samen) aan verrijkingsopdrachten, vaak een plusklas of verrijkingsgroep genoemd.
Voor een krachtige invulling van een verrijkingsgroep bieden wij aDD, ofwel a Different Day. aDD bestaat uit lesmateriaal en lesideeën die zijn afgeleid van het eerder genoemde Day a Week School. Ook de identificatiemethodiek is hierop gebaseerd.

Maatwerk begeleiding en professionalisering
Wij ondersteunen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en individuele scholen om het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen effectief in te richten. Vanzelfsprekend is dit altijd maatwerk, aansluitend bij uw beginsituatie, verwachtingen en ambities. Een greep uit mogelijke activiteiten:
• begeleiden van visievormingstraject en onderwijskundig beleid rondom het thema (hoog)begaafdheid
• ondersteuning bij de realisatie van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde
leerlingen
• advisering over concrete onderwijsaanpassingen (compacten, verrijken, versnellen)
• advisering over invulling van Leren leren en studievaardigheden
• ondersteunen van de totstandkoming van Day a Week School
• ondersteunen bij het opzetten van een verrijkingsgroep
• coaching van reguliere leerkrachten, leerkrachten verrijkingsgroep en specialisten (hoog)begaafdheid
• thematische workshops (hoog)begaafdheid in de klas
• basis- en verdiepingscursus Omgaan met cognitief talent op school

Meer informatie
CED-Groep, Hanke Geurts, h.geurts@cedgroep.nl, 06 38242636
Het ABC, Annerose Groot, agroot@hetabc.nl, 06 15129396 en Jaap Verouden, jverouden@hetabc.nl, 06 31631626,
www.hetabc.nl/begaafdheid
Bekijk onze flyer
Lees artikel 'Ruimte krijgen om te leren'

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599