VOLWASSENEN 251 1

Bestuurders en het Nationaal Programma Onderwijs

De invulling van het Nationaal Onderwijs Programma is een samenspel tussen school, bestuur, gemeenten en samenwerkingsverband. Een spilfunctie is weggelegd voor bestuurders. In korte tijd werkt u samen met de scholen aan de lijnen naar de toekomst. Hiervoor is onder andere samenwerking nodig met de gemeente, (jeugdgezondheids)zorg en sociaal werk. Stichting CED-Groep levert de sparringpartner en inhoudelijk expert om u bij te staan in dit proces. Hieronder leest u hoe we u kunnen ontzorgen.

Po & sbo

Effect van schoolsluiting op de leerwinst

Als bestuurder wilt u zicht hebben op de onderwijskwaliteit van uw scholen en erop sturen. Wat is de eventuele impact van de coronacrisis? Al deze gegevens zijn belangrijk voor:

  • De schoolscan waar het OCW om vraagt
  • Het opstellen van een aanpak voor structurele onderwijsverbetering
  • De rapportage naar OCW

Data als basis

Een datagestuurde aanpak leidt tot onderwijsverbetering en heeft doorgaans een positieve inspectiebeoordeling tot gevolg. Daarnaast is het van belang om de meerwaarde van de school te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld voor de communicatie met ouders. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met leerwinstberekeningen. Leerwinstberekeningen maken de inspanningen van uw scholen inzichtelijk én geven handvatten ter verbetering.

Beschikken de teams over de juiste data en is er een datagestuurde verbetercultuur? Leidt dit tot goede interventies in de klas? Zijn de rapportages van de teams goed bruikbaar bij de verantwoordingsgesprekken met de Inspectie?

Leerwinstoverzichten in de schoolscan

Werken met leerwinstoverzichten, wat levert dat op? De CED-Groep bewerkt bestaande data uit de leerlingvolgsystemen tot praktische leerwinstoverzichten. Dit zijn overzichten op leerling- en op schoolniveau. Uniek is dat we ook een bestuursrapportage leveren. Op deze drie niveaus wordt duidelijk waar er sprake is van leergroei en waar niet. Onze ervaren adviseur duidt de resultaten tijdens het adviesgesprek en maakt het compleet met concrete en direct toepasbare handvatten ter verbetering. Alle onderwijskenmerken komen hierbij aan bod.

Overzicht in een oogopslag

Met bovenstaande leerwinstinformatie weet u wat het effect van de schoolsluitingen is geweest. Daarnaast kunt u doelgerichter en planmatiger sturen en tussentijds bijstellen, omdat u in één oogopslag ziet hoe uw scholen het doen. U implementeert een duurzame verbetercultuur, gericht op het optimaliseren van het onderwijs.

Waarom kiezen voor onze leerwinstaanpak?

  • Unieke aanpak, optimaal inzetbaar voor de schoolscan
  • Meest geavanceerde instrument om leerwinst op maat te berekenen
  • Goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs

Meer lezen over leerwinst? Kijk op deze pagina.

Opbrengstgericht werken aan onderwijskwaliteit

Na het in kaart brengen van de huidige situatie via de leerwinstoverzichten en de schoolscan, wilt u natuurlijk met uw teams aan de slag om de onderwijskwaliteit van uw scholen te optimaliseren.

Na het duiden van de data helpt onze ervaren adviseur met een aanpak op maat. We maken de scholen vertrouwd met onze effectieve aanpak Opbrengstgericht werken in 4D. Hiermee werken de teams aan het realiseren van schoolambities en het duurzaam verbeteren van de opbrengsten. Zo werkt u met een datagestuurde aanpak aan de 4 D’s: data, duiden, doelen en doen. Daarmee wordt duidelijk welke interventies nodig zijn om de geformuleerde ambities te behalen.

Klik hier voor de animatie over OGW4D.

Daarom kiezen voor stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewaker en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde 4D-aanpak, om de data van uw scholen optimaal te benutten

Meer weten?

Neem contact op met Hanke Geurts: h.geurts@cedgroep.nl, 06-38242635

Kinderopvang

Zicht op kansen

Peuters met een VE-indicatie hebben door de tijdelijke sluiting van de kindcentra minder gebruik kunnen maken van de VE-groepen. Hoe is de ontwikkeling verlopen? Hier is veel minder zicht op. Daarom is er geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs en subsidie beschikbaar voor kindercentra. Hiermee kunnen de kindercentra een inhaal- en ondersteuningsprogramma organiseren, als aanvulling op de voorschoolse educatie. Een totaalplan is nodig voor de nodige onderwijskansen in de doorgaande lijn van peuter naar kleuter. Hier hoort ook de buitenschoolse opvang bij.

Ontzorgd weer verder

Om tot een goed plan te komen, is een efficiënte samenwerking nodig met alle partijen die zijn betrokken bij het Nationaal Programma Onderwijs. Hier komt dus wel wat bij kijken. Het vraagt om coördinatie, rapportages naar gemeenten en overheid, maar allereerst: om zicht op de kwaliteit. En niet te vergeten: wat hebben de professionals nu nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden? De CED-Groep ondersteunt u graag bij ieder aspect van dit proces.

Kwaliteitsmeting

De 'VVE-kwaliteitsmeting' geeft snel inzicht in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen een gemeente, school, bestuur of kinderopvangorganisatie. Lees meer over de VVE-kwaliteitsmeting.

Opbrengstgericht werken in kinderopvang en groep 1-2?

Er zijn nogal wat processen van invloed op de resultaten van jonge kinderen. Door de lockdowns is hier veel minder zicht op. Dit zicht is wel nodig om goed te kunnen sturen. Opbrengstgericht werken is gebaseerd op een onderscheidende onderwijskundige visie en dé manier om duurzaam grip te krijgen, ook bij jonge kinderen. Lees hier meer over opbrengstgericht werken met jonge kinderen. Daarnaast begeleiden we u graag bij de keuze en invoering van een passend kindvolgsysteem.

Meer weten?

Hoe staat uw organisatie ervoor? Wilt u weten hoe we u kunnen ontzorgen bij het Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact op met Anja de Rooij: a.derooij@cedgroep.nl, 06-13269210

Vo & mbo

Richting geven

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de bovenschoolse kwaliteitszorg. Een visie op deze kwaliteitszorg geeft hier sturing en invulling aan. Dit is zeker belangrijk bij leervertragingen die eventueel ontstaan zijn door de coronacrisis. Hoe kunt u dit als bestuur onder andere richting geven?

  • De schoolscan waar het OCW om vraagt
  • Het opstellen van een aanpak voor structurele onderwijsverbetering
  • De rapportage naar OCW en verantwoording aan betrokkenen

Data als basis

Een datagestuurde aanpak leidt tot een positieve inspectiebeoordeling. Stichting CED-Groep heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met datagestuurd werken in datateams en in de opleiding van teamleiders.

Beschikken de teams over de juiste data en is er een datagestuurde verbetercultuur? Leidt dit tot goede interventies in de klas? Zijn de rapportages van de teams goed bruikbaar bij de verantwoordingsgesprekken met de Inspectie?

Raad én daad

Wilt u met één van deze kwaliteitsaspecten een verbeterslag maken? Wilt u weten hoe u er als bestuur voorstaat? Of heeft u als bestuur extra menskracht of denkkracht nodig om het grotere geheel van kwaliteitszorg (verder) op orde te krijgen? Wij gaan graag met u in gesprek en werken op maat uw (NPO-) ondersteuningstraject uit. Dit doen we met raad én daad. Uiteraard zijn we ook beschikbaar voor andere professionaliseringsvragen. Zo helpen we een verdere kwaliteitsstap te zetten die aansluit bij de vraagstukken van uw scholen.

Meer weten?

Hoe staat uw organisatie ervoor? Wilt u weten hoe we u kunnen ontzorgen bij het Nationaal Programma Onderwijs? Neem contact op met Karin Snoodijk: k.snoodijk@cedgroep.nl, 06-22052444

x