VOLWASSENEN 072

Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs

Hoe kunnen we jonge kinderen, leerlingen en studenten kansen bieden op volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ook na de corona-crisis? Dat is de vraag waar kinderopvang, scholen, besturen, gemeenten en andere betrokkenen nu voor staan. Hiervoor is het Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen. Stichting CED-Groep levert de sparringpartner en inhoudelijk expert om je bij te staan in dit proces.

 • Welke stappen moeten gemeenten zetten?
 • Welke kansen biedt het Nationaal Programma Onderwijs?
 • Hoe kunnen wij je ontzorgen?

Rol gemeenten in NPO
Gemeenten hebben in dit nationaal plan terecht een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs.

 • Op basis van informatie van scholen kunnen gemeenten bepalen welke aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aanbieden.
 • Zij krijgen extra geld om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen verrijkende activiteiten aan te bieden. Dit zijn activiteiten om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.
 • Gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak.
 • Er is een steunpakket sociaal-mentaal welzijn en leefstijl. Een groot deel van die middelen wordt ingezet via gemeenten.

Gemeenten met veel leerlingen met het risico op een onderwijsachterstand ontvangen een hogere bijdrage. Hoe de extra middelen bij gemeenten terecht komen en hoe ze precies verdeeld worden, komt de komende weken in een uitgewerkt plan te staan.

De gemeente heeft een verbindende rol, signaleert witte vlekken en regelt het aanbod. Hoe kunnen we je hierbij ontzorgen?

Afstemming binnen NPO
De schoolbesturen ontvangen het overgrote deel van het geld uit het nationaal plan. Zij informeren de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen en de plannen van scholen. Gemeenten maken een analyse van deze bevindingen. Ook kunnen zij een rol vervullen in het compleet maken van het stedelijk beeld en patronen. Op basis daarvan bespreekt de gemeente met de besturen welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen bieden, met name voor scholen met extra uitdagingen. Wat is effectief en efficiënt?

Samenwerking
De aanpak van gemeenten en hun samenwerking met scholen en andere betrokkenen wordt meegenomen in een tweetal overleggen:

 • Het overleg dat gemeenten voeren met scholen en kinderopvang over onder meer het bestrijden van onderwijsachterstanden (bijvoorbeeld via de Lokale Educatieve Agenda en Gelijke Kansen Alliantie).
 • Het overleg met samenwerkingsverbanden over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (OOGO).

Gemeenten kunnen in de regio verbindingen leggen en samenwerking organiseren tussen onderwijs, kinderopvang, zorg, sociaal werk, welzijn, sport en cultuur.

De CED-Groep werkt voor alle partners die binnen het NPO een rol hebben. Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring.

VVE-kwaliteit goed in beeld?
De plannen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn een krachtig signaal vanuit de overheid, maar vragen in korte tijd ook veel van kinderopvang, scholen en gemeenten. Hoe krijg je inzicht in de kwaliteit van vve? Welke stappen moeten we als kinderopvang, school en ikc zetten met binnen- en buitenschools leren?

Door de tijdelijke sluiting van kindcentra hebben we de ontwikkeling van peuters met een ve-indicatie minder goed in beeld. Gelukkig is er subsidie (langer) beschikbaar voor kindcentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie. De 'VVE-kwaliteitsmeting' geeft snel inzicht in de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie binnen kinderopvangorganisatie, school, bestuur en gemeente. Lees meer over de VVE-kwaliteitsmeting.

De extra middelen

 • Begeleiding aan gemeenten
  Wij begeleiden, adviseren en trainen al jaren veel gemeenten. Dit doen we op deze terreinen:

  - begeleiden van de Lokale Educatieve Agenda (LEA)
  - vve-beleid
  - onderwijsbeleid
  - breed jeugdbeleid

  We maken gebruik van een onderwijs-monitor, die zowel kwantitatief als kwalitatief inzicht biedt in de resultaten. Lees meer over begeleiding aan gemeenten.

Daarom kiezen voor stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewaker en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D, om data optimaal te benutten

Ook interessant: Nationaal Programma Onderwijs: gemeenten aan zet

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Anja de Rooij:

E-mail: a.derooij@cedgroep.nl
Tel: 06-13269210

x