VOLWASSENEN 111

Nationaal Programma Onderwijs: gemeenten aan zet

Gemeenten ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Dit budget voor de gemeenten is medio juli bekend geworden. Naast organisaties voor kinderopvang en het onderwijs, ondersteunt en adviseert de CED-Groep ook gemeenten. Dit is hét moment om de NPO-kansen optimaal te benutten.

 • Hoe ga je aan de slag met de analyses en plannen van scholen?
 • Hoe kom je tot de beste bestedingsdoelen?
 • Hoe kom je tot een lokale, integrale meerjarige aanpak?

NPO: de uitdagingen

Het NPO geeft mooie kansen, maar ook grote uitdagingen. Wat staat de gemeenten te doen? Het onderwijs maakte een analyse van de opgelopen vertragingen en plannen voor hun scholen. Hiermee kan de gemeente met alle betrokkenen aan de slag. Hoe kun je het onderwijs en de kinderopvang optimaal ondersteunen met aanvullende onderwijsprogramma's, begeleiding of kennisdeling? Welke aanvullende activiteiten kunnen de vaardigheden van leerlingen op cognitief, sociaal en emotioneel vlak stimuleren? Hierbij is de samenwerking met scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, bibliotheken en andere partijen van belang. Wij assisteren je daar graag bij.

Hoe kun je het onderwijs en de kinderopvang optimaal ondersteunen met aanvullende onderwijsactiviteiten, begeleiding of kennisdeling?

Nog meer regelingen

Naast het budget vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn er nog andere regelingen om te gebruiken, zoals regelingen voor de (regionale) aanpak van jeugdwerkloosheid. Er is specifieke inzet op kwetsbare schoolverlaters. Ook zijn er geldstromen in het jeugdveld voor het bevorderen van het sociaal, fysiek en mentaal welbevinden van jongeren, in en na de coronatijd.

NPO-bestedingsdoelen

Aan welke bestedingsdoelen kun je denken?

 • (Bovenschoolse) maatregelen om vertragingen in te halen, zoals een zomerschool, bijles, activiteiten op het terrein van sport/cultuur/techniek of professionalisering van schoolleiders en docenten, voorleeshulp thuis, ouderbetrokkenheid.
 • Activiteiten in de voorschoolse periode, zoals extra begeleiding in de groep of extra aandacht voor de toeleiding.
 • Extra jeugdhulp in school of schoolmaatschappelijk werk, of aanvullende interventies in zorg en welzijn.
 • Bevorderen van samenwerking in de gemeente, tussen partijen voor de aanpak en integrale ondersteuning van jongeren. Bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het realiseren van de inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.
 • Ondersteuning voor thuiszitters.
 • Ondersteunende maatregelen, zoals tijdelijke extra huur van bestaande onderwijshuisvesting voor het uitvoeren van specifieke interventies in het kader van het NPO of de kosten voor ambtelijke capaciteit of de inkoop van expertise.

De CED-Groep beschikt over ontwikkelexpertise om materialen en maatregelen te ontwikkelen die ook bruikbaar blijven ná de NPO-periode.

Beproefde aanpak: 4D

De CED-Groep adviseert het onderwijs en de kinderopvang bij de inhoudelijke invulling, uitvoering en evaluatie van het NPO. Dit doen we ook voor gemeenten. Wij werken met de beproefde, cyclische aanpak Opbrengstgericht werken in 4D. Dit staat voor Data, Duiden, Doelen en Doen. Wat houdt deze werkwijze voor gemeenten in?

OGW 4 D logo zonder witrand
 1. Het verzamelen van relevante data over de vertragingen en problemen, zoals de schoolplannen en brede gegevens van betrokkenen. Dit leidt tot een ‘gemeentefoto’.
 2. Het duiden van de data met de betrokkenen.
 3. Het vaststellen van de doelen en het verwerken in een gemeentelijke aanpak.
 4. Het doen: de implementatie van de plannen.

Wij monitoren de uitvoering en evalueren zowel het proces als de opbrengsten. Daarna zetten we de volgende 4D-cyclus in. Zo kom je tot een integrale en meerjarige aanpak.

Daarom kiezen voor de stichting CED-Groep

check

Met ruim vijftig jaar ervaring leggen we eenvoudig verbinding tussen alle partners in het NPO

check

Onze adviseurs zijn procesbewakers en inhoudelijk expert in één

check

Een beproefde aanpak: Opbrengstgericht werken in 4D, om data optimaal te benutten

Ook interessant:
Gemeenten en het Nationaal Programma Onderwijs
NPO-begeleiding voor kleinere gemeenten

Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Anja de Rooij:

E-mail: a.derooij@cedgroep.nl
Tel: 06-13269210

x