LANDJE 5 OTTERS 044

Nationaal Programma Onderwijs - gespecialiseerd onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs: voor een kansrijke toekomst
Het kabinet wil kinderen en jongeren gelijke kansen geven op een goede toekomst, ook na corona. Om kinderopvang, scholen en hun besturen hierbij te helpen, is er het Nationaal Programma Onderwijs. Welke stappen moeten we zetten tot de zomer en daarna? Wij zetten het voor je op een rij.

Tot en met de zomer: cruciale doelen en zomerscholen

Aan welke cruciale doelen werken we en wat laten we achterwege? Tot aan de zomer is dit de vraag waar scholen zich mee bezig houden. Waarschijnlijk maak je in deze periode sowieso de balans op, aan de hand van de afgenomen toetsen, of observaties. Daarnaast kunnen leerlingen in kleine groepjes deelnemen aan zomerscholen en wordt gevraagd om kansrijk te adviseren.
Kansen na de M-toetsen (voor po & sbo scholen)

April en mei: schoolscan en passende interventies

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt om een analyse in de vorm van een schoolscan; een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt vervolgens een ‘menukaart’ met (aannemelijk) effectieve interventies om een keus uit te maken.

Mei en juni: werken aan een schoolplan

Op basis van de schoolscan en de gekozen interventies maak je een schoolplan. Dit schoolprogramma is een breed, integraal aanbod, passend bij de schoolsituatie.

Kunnen wij je helpen?

De plannen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zijn een krachtig signaal vanuit de overheid, maar vragen in korte tijd ook veel van scholen en bestuurders. Welke stappen moeten we zetten? Wat betekent dit voor de (school)organisatie? Gelukkig sta je er niet alleen voor! Onze ervaren onderwijsadviseurs kunnen het proces begeleiden; van scan tot plan én verzorgen graag de implementatie en borging. We kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het duiden van de resultaten van de schoolscan en adviseren over passende interventies. Zie hieronder welke interventies we kunnen aanbieden.

Wij begrijpen als geen ander dat elke school anders is en daarom mag je van ons altijd maatwerk verwachten bij onze begeleiding. Wij kijken samen met jou waar je behoefte aan hebt en stemmen onze begeleiding af op jouw vraag.

Wij staan je graag bij met onze expertise en ervaring.

Zo ontzorgen wij in dit proces:

check

Minder tijd en minder regelwerk.

check

Een adviseur aan je zijde die het hele proces overziet én inhoudelijk expert is.

check

We ondersteunen je van scan tot plan en bij de invoering en borging, aan de hand van onze unieke en beproefde OGW4D aanpak.

check

Verbinding tussen alle partners in het Nationaal Programma Onderwijs vanuit onze relaties.

Interventies voor s(b)o/vso/pro

Opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D) is dé aanpak voor optimale ontwikkelingskansen. Het is een cyclisch proces, dat bestaat uit vier stappen: systematisch verzamelen van de beschikbare gegevens (Data), in relatie brengen van beïnvloedbare onderwijskenmerken met de schoolstandaard (Duiden), opstellen van meetbare, hoge maar realistische schoolstandaarden en ambities (Doelen), uitvoeren van passende interventies op de beïnvloedbare onderwijskenmerken (Doen). Een werkwijze waarmee je bewust, planmatig werkt aan een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe presteert de school ten opzichte van de normen? Je formuleert een schoolambitie en stelt meetbare doelen. Alle betrokken collega’s gaan aan de slag met concrete, gerichte acties.

Lees meer over de voordelen over werken in 4D

Wil je als schooleider weten wat de effecten van de schoolsluiting en het onderwijs op afstand zijn geweest? Met behulp van leerwinstberekeningen brengen wij dit in kaart. Deze meetmethode is geschikt om in te zetten in het kader van de gevraagde schoolscan. Het werkt toe naar leerwinstoverzichten inclusief een datagestuurde aangetoonde effectieve aanpak. Op deze manier wordt een verbetercultuur opgezet die is gericht op het meetbaar beter maken van het onderwijs.

Lees meer over de voordelen van Leerwinst

Binnen OGW4D past ook formatief evalueren. Hiermee vergroot je eigenaarschap bij je leerlingen en zorg je ervoor dat leerlingen een neus krijgen voor de kwaliteit die jij als leraar van hen verwacht. Je voedt hun intrinsieke motivatie en geeft ze de tools om hun eigen werk te evalueren en hun leerproces te monitoren. Doordat zij zelf meer verantwoordelijkheid gaan nemen, worden de leeropbrengsten beter. Lees meer over formatief evalueren.

Goud Onderwijs richt zich op scholen uit achterstandswijken, die te kampen hebben met lerarentekorten en flinke prestatiekloven. Het onderwijsconcept staat voor excellent onderwijs, bevlogen leerkrachten met plezier in hun werk, een duidelijke gedragscultuur en hoge uitstroomniveaus. Door de focus op drie succesfactoren: effectief organiseren, curriculumkeuzes en gedragscultuur, geven scholen significant beter onderwijs. De ‘Uncommon Schools’ in Amerika laten zien dat deze aanpak werkt. Deze Uncommon School zijn ook de bakermat van de technieken van Teach Like a Champion.

De Vreedzame School is een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school als democratische oefenplaats staat centraal in het programma. De Vreedzame School sluit aan bij de doelen voor burgerschapsvorming, bij recente ontwikkelingen zoals Curriculum.nu en bij het nieuwe wetsvoorstel burgerschap. De Vreedzame School is opgenomen in de Databank Effectieve interacties van het NJi.

Bij Nieuwsbegrip lezen leerlingen teksten over een actueel onderwerp en oefenen zij in het actief en strategisch lezen om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen. Een cruciale rol is weggelegd voor de leraar. De rol van leraren bij instrueren en ondersteunen van lezende leerlingen is van doorslaggevende betekenis. Training vergroot het handelingsrepertoire van de leraar in de begeleiding van het lezen. De aanpak van Nieuwsbegrip is gebaseerd op interventies die in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken zijn. Met training van leerkrachten kan deze effectiviteit op een optimaal niveau gebracht worden.

Zoek je het als school meer in het inzetten van (extra) onderwijspersoneel die kleine groepjes leerlingen begeleiden t.a.v. leerachterstanden? Wij kunnen ook bijdragen aan het ondersteunen en het professionaliseren van leerkrachten en onderwijsassistenten voor interventies in de klas om zo de mogelijk opgelopen vertragingen helpen weg te werken. Afhankelijk van uitkomsten van de schoolscan kunnen we samen bepalen waar het beste op ingezet wordt.

Lees meer over onze interventies

Lees meer over Goud Onderwijs

Lees meer over De Vreedzame School

Lees meer over Nieuwsbegrip en training voor leerkrachten

Wil je met één van deze interventies een verbeterslag maken of weten hoe je er als school voorstaat of heb je extra denkkracht nodig om het grotere geheel van kwaliteitszorg (verder) op orde te krijgen? Wij komen graag met je in gesprek en werken op maat je (NPO) ondersteuningstraject en/of professionaliseringsvraag uit. Zo zorgen we met elkaar dat leerlingen onderwijs krijgen op een school die zijn onderwijskwaliteit waar maakt.

Waarom kiezen voor stichting CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Hanke Geurts:

E-mail: h.geurts@cedgroep.nl

Tel: 06-38242635

x