BB 762

Nationaal Programma Onderwijs - primair onderwijs

Het kabinet wil kinderen en jongeren gelijke kansen geven op een goede toekomst, ook na corona. Om scholen en hun besturen hierbij te helpen, is er het Nationaal Programma Onderwijs. Welke stappen moet je zetten tot de zomer en daarna? Wij zetten het voor je op een rijtje:

Tot en met de zomer: cruciale doelen en zomerscholen

Aan welke cruciale doelen werken we en wat laten we achterwege? Tot aan de zomer is dit de vraag waar scholen zich mee bezig houden. Waarschijnlijk maak je in deze periode sowieso de balans op, aan de hand van de afgenomen toetsen, of observaties. Daarnaast kunnen leerlingen in kleine groepjes deelnemen aan zomerscholen en wordt gevraagd om kansrijk te adviseren.
Kansen na de M-toetsen

April en mei: schoolscan en passende interventies

Het Nationaal Programma Onderwijs vraagt om een analyse in de vorm van een schoolscan; een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Een leerwinstberekening is hierbij een zeer krachtig instrument. Het Nationaal Programma Onderwijs biedt vervolgens een ‘menukaart’ met (aannemelijk) effectieve interventies om een keus uit te maken.

Mei en juni: werken aan een schoolprogramma

Op basis van de schoolscan en de gekozen interventies maak je een schoolprogramma. Dit schoolprogramma is een breed, integraal aanbod, passend bij de schoolsituatie.

Kunnen wij je helpen?

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs bouw je met alle partners - van kinderopvang, scholen, ouders, besturen en samenwerkingsverbanden tot gemeenten samen aan een sterke organisatie, die het beste uit kinderen en medewerkers haalt. Bij al deze groepen zijn wij actief en zetten we onze expertise graag voor je in.

Zo ontzorgen wij in dit proces:

check

Minder tijd en minder regelwerk.

check

Een adviseur aan je zijde die het hele proces overziet én inhoudelijk expert is.

check

We ondersteunen je van scan tot plan en bij de invoering en borging, aan de hand van onze unieke en beproefde OGW4D aanpak.

check

Verbinding tussen alle partners in het Nationaal Programma Onderwijs vanuit onze relaties.

Interventies primair onderwijs

Wil je als schoolleider weten wat de effecten van de schoolsluiting en het onderwijs op afstand zijn geweest? Met behulp van leerwinstberekeningen brengen wij dit in kaart. Deze meetmethode is geschikt om in te zetten in het kader van de gevraagde schoolscan. Het werkt toe naar leerwinstoverzichten inclusief een datagestuurde aangetoonde effectieve aanpak. Op deze manier wordt een verbetercultuur opgezet die is gericht op het meetbaar beter maken van het onderwijs.

Opbrengstgericht werken in 4D (OGW 4D) is dé aanpak voor optimale ontwikkelingskansen. Het is een cyclisch proces, dat bestaat uit vier stappen: 1. Systematisch verzamelen van de beschikbare gegevens (Data). 2. In relatie brengen van beïnvloedbare onderwijskenmerken met de schoolstandaard (Duiden). 3. Opstellen van meetbare, hoge maar realistische schoolstandaarden en ambities (Doelen). 4. Uitvoeren van passende interventies op de beïnvloedbare onderwijskenmerken (Doen). Een werkwijze waarmee je bewust, planmatig werkt aan een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit. Hoe presteert de school ten opzichte van de normen? Je formuleert een schoolambitie en stelt meetbare doelen. Alle betrokken collega’s gaan aan de slag met concrete, gerichte acties.

Goud Onderwijs richt zich op scholen uit achterstandswijken, die te kampen hebben met lerarentekorten en flinke prestatiekloven. Het onderwijsconcept staat voor excellent onderwijs, bevlogen leerkrachten met plezier in hun werk, een duidelijke gedragscultuur en hoge uitstroomniveaus. Door de focus op drie succesfactoren: effectief organiseren, curriculumkeuzes en gedragscultuur, geven scholen significant beter onderwijs. De ‘Uncommon Schools’ in Amerika laten zien dat deze aanpak werkt. Deze Uncommon School zijn ook de bakermat van de technieken van Teach Like a Champion.

Taakspel is gericht op het doen toenemen van taakgericht gedrag en het daardoor doen afnemen van regelovertredend gedrag bij leerlingen en op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat.Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in gewenst gedrag om een mogelijk deviante gedragsontwikkeling te voorkomen. Taakspel is opgenomen in de databank van het NJi en erkend als effectief volgens goede aanwijzingen.

De Vreedzame School is een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De school als democratische oefenplaats staat centraal in het programma. De Vreedzame School sluit aan bij de doelen voor burgerschapsvorming, bij recente ontwikkelingen zoals Curriculum.nu en bij het nieuwe wetsvoorstel burgerschap. De Vreedzame School is opgenomen in de Databank Effectieve interacties van het NJi.

Bij Nieuwsbegrip lezen leerlingen teksten over een actueel onderwerp en oefenen zij in het actief en strategisch lezen om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen. Een cruciale rol is weggelegd voor de leraar. De rol van leraren bij instrueren en ondersteunen van lezende leerlingen is van doorslaggevende betekenis. Training vergroot het handelingsrepertoire van de leraar in de begeleiding van het lezen. De aanpak van Nieuwsbegrip is gebaseerd op interventies die in wetenschappelijk onderzoek effectief gebleken zijn. Met training van leerkrachten kan deze effectiviteit op een optimaal niveau gebracht worden.

Het Doordacht Passend Lesmodel (DPL) is een model voor effectieve instructie. Bij het DPL staat de effectiviteit voorop. Het model staat los van vakinhouden en is uitstekend bruikbaar wanneer er gewerkt wordt met verschillende arrangementen en gedifferentieerde instructie. Het Doordacht Passend Lesmodel is een instrument voor de leraar en de leerling. Werken met het DPL ontwikkelt het vakmanschap van leraren. Het lesmodel zorgt tevens voor structuur en veiligheid en geeft daarmee een grotere kans voor de leerling op leren en plezier in leren.

Waarom kiezen voor stichting CED-Groep?

check

Ruim vijftig jaar ervaring in structurele onderwijsverbetering

check

Opbrengstgericht werken in 4D zit in ons DNA

check

Ontwikkelaar van bewezen effectieve programma's

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met Carla van Doornen:

E-mail: c.vandoornen@cedgroep.nl

Tel: 06 - 13252548

x