De Vreedzame School - lesmap Groep 4 - versie 2014

Foto map groep 4

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

125,00

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: V004
Auteur(s): Leo Pauw, Jakob van Sonderen
Uitgavejaar: 4e herziene druk, 2011.

Let op: De mappen basisonderwijs (groep 1-2 t/m 8) zijn herzien in 2020. De nieuwe mappen zijn eveneens via deze webwinkel te bestellen.


De materialen van De Vreedzame School kunnen alleen besteld worden als er een samenwerking is met een voor De Vreedzame School gecertificeerde trainer/adviseur, die in dienst is van een onderwijsadviesbureau waar de CED-Groep een contract mee heeft afgesloten.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Hoe in te zetten?

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode en werkt aan een 'vreedzame' cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Hoewel maatwerk mogelijk is, ziet het standaardprogramma voor de invoering er als volgt uit: in het eerste invoeringsjaar vijf team- en vijf stuurgroepbijeenkomsten; in het tweede jaar drie teambijeenkomsten, een mediatortraining en weer vijf stuurgroepbijeenkomsten.

Opbouw

De lessenserie voor groep 1 t/m 7 bestaat uit 38 lessen, verdeeld over 6 blokken. Groep 8 heeft een wat aangepast programma (een apart blok over Democratisch ABC en een blok over Afscheid nemen). Er is een apart programma voor de voorschool of peuterspeelzaal, bestaande uit dezelfde zes blokken, en per blok enkele activiteiten. De lessen voor groep 1-7 zijn in de volgende zes blokken opgedeeld:

• We horen bij elkaar – groepsvorming
• We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
• We hebben oor voor elkaar – communicatie
• We hebben hart voor elkaar – gevoelens
• We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
• We zijn allemaal anders – diversiteit

Het materiaal

Wanneer u de lesmap Groep 4 van De Vreedzame School bestelt, dan ontvangt u de materialen in een ringband. In de ringband is opgenomen:

• Introductie
• Algemeen gedeelte
• Zes (les)blokken
• Binnenkomers en afsluiters
• Werkbladen

Doorontwikkeling Lesmappen

De Vreedzame School is continu in ontwikkeling zodat het programma op die manier blijft aansluiten bij de actualiteit van onze maatschappij. Op dit moment worden de lesmappen voor het basisonderwijs herzien. Via de website van De Vreedzame School en onze verschillende nieuwsbrieven, houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Voorbeeldlessen

Voorbeeldlessen voor peuters, basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs kunt u downloaden op https://devreedzame.school/

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wilt u kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wilt u weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Tags: Vreedzaam

De Vreedzame School - lesmap Groep 4 - versie 2014

125,00
x