Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling

OGW Spelling

Hoe kunt u werken met de CED-leerlijn spelling?

10,50

Hoe kunt u werken met de CED-leerlijn spelling?

ISBN: n.v.t.
Bestelnummer: U3004
Auteur(s): M. Gerritse, A. Machielsen
Uitgavejaar: 2011

Op basis van de door het ministerie gepubliceerde referentieniveaus wordt omschreven wat leerlingen op een bepaald moment moeten kunnen spellen. De publicatie is opgebouwd uit twee delen.

1. Beschrijving van het kader van opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling

Hierin worden diverse begrippen toegelicht. Om optimale leeropbrengsten te bereiken, stellen de auteurs het werken met een basisprogramma centraal dat voor het grootste deel van de groep recht doet. Op grond van toetsgegevens wordt dit basisprogramma aangevuld door leerlingen die meer of minder presteren dan de middengroep. Aan de hand van voorbeelden wordt de werkwijze duidelijk gemaakt. Kerngedachte is dat leren spellen vraagt om instructie en oefening. Spellen is geen vaardigheid die zich vanzelf ontwikkelt door veel te lezen of te schrijven.

2. Het lesmodel voor spelling

Naast het leerstofaanbod dat omschreven staat in de categorieën van de leerlijn, spelen ook andere aspecten van de onderwijsleersituatie een belangrijke rol bij goed spellingonderwijs. Er moet voldoende tijd aan spellingonderwijs besteed worden en het klassenmanagement moet in orde zijn. Een belangrijke vraag die behandeld wordt, is hoe een docent zijn pedagogische en didactische aanpak afstemt op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Al deze aspecten worden samengevat in een lesmodel voor spelling. In dat lesmodel geven de auteurs hun visie op goed spellingonderwijs.

Opbrengstgericht werken met de leerlijn spelling

10,50
x