Werken aan sociale veiligheid

Werkenaansocialeveiligheid

Met deze map bieden we vreedzame scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de werkwijze van De Vreedzame School.

77,00

Met deze map bieden we vreedzame scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de werkwijze van De Vreedzame School.

Let op: De map Werken aan sociale veiligheid hoort bij de Vreedzame school-mappen versie 2014. In de nieuwe lesmappen voor groep 1/2 t/m 8 van 2020 (te verschijnen in september) is sociale veiligheid verwerkt. Wanneer u overgaat op de nieuwe versie van 2020 hoeft u deze map dus niet aan te schaffen.


Bestelnummer: V110

Met deze map bieden we vreedzame scholen een extra handreiking om pesten te voorkomen en om in te grijpen bij pestincidenten, en wel op een manier die past bij de werkwijze van De Vreedzame School.

De map bestaat uit vier delen:

Deel 1

Het eerste deel is algemeen van aard en gaat in op wat we onder pesten verstaan en wat onze visie vanuit De Vreedzame School op pesten (en sociale veiligheid) is.

Deel 2

Vervolgens besteden we in het tweede gedeelte aandacht aan de preventieve kant: wat kunnen we doen om pesten te voorkomen? Aan de orde komt de monitoring van de veiligheidsbeleving van de leerlingen middels de Veiligheidsthermometer. Naast algemene aanbevelingen gaan we in op essentiƫle preventieve factoren als regels, toezicht en het werken met commissies van leerlingen. Een wezenlijk onderdeel van dit katern is het opstellen van een 'grondwet' in de school.

Deel 3

Het derde deel gaat in op wat te doen als er toch ingegrepen moet worden. Hoe doen we dat dan op een wijze die past bij De Vreedzame School? We beschrijven het ingrijpen bij plagen en uitvoerig de oplossingsgerichte aanpak bij pesten. Vervolgens besteden we ook aparte aandacht aan digitaal pesten en aan herstelgesprekken, en aan schorsing en verwijdering van leerlingen. Dit gedeelte mondt uit in het sociaal veiligheidsplan: hoe beschrijven (en verantwoorden) we als school wat we doen om de sociale veiligheid van leerlingen te bewaken? Ook belichten we de rol van de ouders.

Deel 4

En in het laatste gedeelte is een flink aantal lessen opgenomen, deels nieuwe lessen, deels aanpassingen van bestaande lessen. Deze lessen zijn bedoeld om specifieker aandacht te besteden aan sociale veiligheid en pesten binnen het programma van De Vreedzame School. Een deel van de lessen sluit aan bij de grondwet van de school en de daaruit voortvloeiende gedragsregels. De aangepaste lessen vervangen de bestaande lessen in de lesmap. De nieuwe lessen kunnen worden ingevoegd.

Kennismaking, invoering en aanmelding

Wilt u kennismaken met De Vreedzame School? Via de website De Vreedzame School een informatiepakket aanvragen of voorbeeldlessen bekijken. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met scholen die al ervaring hebben opgedaan met het programma.

Invoering

Invoering van De Vreedzame School kan niet zonder invoeringstraject. Niet omdat we denken dat scholen niet zelf een lesprogramma kunnen invoeren, maar omdat De Vreedzame School gaat om het werken aan een gezamenlijke pedagogische visie, die moet leiden tot een gezamenlijke pedagogische aanpak van alle leerkrachten (en onderwijsondersteunend personeel) in de school. Naast de lessenserie bestaat het programma daarom uit een training voor leerkrachten, klassenbezoeken en coaching, opleiding van leerlingmediatoren en workshops voor ouders. De invoering van het programma wordt verzorgd door een gelicenceerde De Vreedzame School-trainer die is opgeleid door de CED-Groep.

Aanmelding

Wilt u weten wat een invoeringstraject van De Vreedzame School betekent? Neem mailcontact op via het Secretariaat van De Vreedzame School.

Werken aan sociale veiligheid

77,00