BB 6890

Evaluatie passend onderwijs

Beleidsonderzoek

Opdrachtgever: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Ministerie OCW.
Consortiumpartners: Kohnstamm Instituut (penvoerder), KBA Nijmegen, Oberon, Rijksuniversiteit Groningen/orthopedagogiek en TIAS School for Business and Society.
Status: lopend onderzoek

Het onderzoek
In 2014 trad de Wet passend onderwijs in werking. Het NRO-onderzoeksprogramma Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) onderzocht de impact van passend onderwijs op bovenschools niveau (samenwerkingsverbanden, besturen, samenwerkingspartners), schoolniveau en leerling-/studentniveau (ouders). Het onderzoek maakt duidelijk hoe passend onderwijs in de praktijk vorm krijgt en in hoeverre beleidsverwachtingen al dan niet uitkomen.

In het onderzoek zijn alle onderwijssectoren betrokken die te maken hebben met passend onderwijs: po, sbo, so, vo, vso en mbo.

Er vond een scala aan verschillende onderzoeken plaats. Daarbij zijn uiteenlopende onderzoeksmethoden gebruikt: monitoring, longitudinale casestudies (‘het verhaal achter de cijfers’), thematische casestudies, effectonderzoek, casuïstiek, praktijkgericht onderzoek en contextanalyse.

Betrokkenheid CED-Groep
De CED-Groep werkte tot nu toe mee aan:

 • Vijftien integrale casestudies
 • Samenwerkingsverbanden in po-, vo- en mbo-instellingen zijn vijf jaar lang gevolgd om een goed beeld te krijgen van de werking en effecten van passend onderwijs.
 • Casuïstisch onderzoek
  Onderzoek naar 31 leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag (in po, vo en mbo). Het onderzoek geeft een compleet beeld van de trajecten en het ondersteuningsaanbod dat de leerlingen/studenten kregen.
 • Onderzoek vrijheid in schoolkeuze
  Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte het proces van schoolkeuze ervaren, welke factoren een rol spelen bij de schoolkeuze, tegen welke problemen zij aanlopen en in hoeverre er werkelijk sprake is van keuzevrijheid.
 • Praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking tussen vso (voortgezet speciaal onderwijs) en regulier voortgezet onderwijs (vo) en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg.
 • Thematische rapportage over werken met het ontwikkelingsperspectief (OPP) en de bijlage bij de onderwijsovereenkomst.
 • Verschenen in: Centrale thema’s in de Evaluatie Passend Onderwijs. Deel 1.

Lees meer over de Evaluatie Passend Onderwijs en het eindrapport

Logos NRO OCW 12 19
Logo in rondje

Meer weten?

Heb je vragen over onze onderzoeksafdeling of dit specifieke onderzoek? Neem contact op met Johannes de Geus.

Publicaties

 • Linden, C. van der, Stege, H. van der & Hoeven, J. van der (2019). Werken met het OPP. PO Magazine, 7 (4), 37-41.Ledoux, G., Linden, C. van der, Stege, H. van der, Hoeven, J. van der, Eck, P. van, Exalto, R. & Waslander, S. (2019). Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs Deel I. Onderzoek naar de werking van zorgplicht, werken met ontwikkelingsperspectieven, en de positie van ouders in passend onderwijs. Amsterdam / Rotterdam / Utrecht: Kohnstamm Instituut / CED Groep / Oberon. (Rapport 1025, projectnummer 20689.05.)
  Lees het onderzoeksrapport
 • Veen, D. van, Rietdijk, S., Hoeven, J. van der., Ganesh, S., Huizenga, P., & Steenhoven, P. van der (2018). Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg. Zwolle/Amsterdam/Rotterdam: Hogeschool Windesheim/NCOJ/CED Groep. (Publicatie nr. 32 in de reeks Evaluatie passend onderwijs.)
  Lees het onderzoeksrapport
 • Eck, P. van, Rietdijk, S., Van der Linden, C. (2017). Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs. Utrecht/Rotterdam: Oberon/CED-Groep. (Publicatie nr. 26 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs.)
  lees het onderzoeksrapport
 • Linden, C. van der, Stege, H. van der, & Hoeven, J. van der. (2017). Past elke leerling in passend onderwijs? Passend onderwijs en het OOP in de praktijk. Een case studie. Rotterdam: CED-Groep; Amsterdam: Kohnstamm Instituut. (Publicatie nr.23 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs.)
  Lees het onderzoeksrapport
 • Linden, C. van der, Stege, H. van der, & Hoeven, J. van der (2017, 14 september). Grenzen aan Passend onderwijs. Een casuïstisch onderzoek. Gepubliceerd op Didactief Online.
  Lees het onderzoeksrapport
x