Groep5 200

Diagnostiek

Welke mogelijkheden en onderwijsbehoeften heeft mijn leerling?

Als leren niet vanzelf gaat
Kinderen in de basisschoolleeftijd, van 4-12 jaar, kunnen moeilijkheden of problemen ervaren bij het leren. De leerproblemen kunnen naar voren komen bij één of meer schoolvakken zoals rekenen, technisch of begrijpend lezen en/of spelling. Met handelingsgerichte diagnostiek kan worden verhelderd wat de aard is van het opvallende gedrag en welke aanpak van de kant van de school leidt tot de beste kansen voor het kind. De CED-Groep onderzoekt op verzoek welke opvoedings-/onderwijsbehoeften de leerling heeft. Met ouders en leerkrachten brengen we ook hun behoeften om het kind het beste te ondersteunen in kaart. Met een passend handelingsplan als uitkomst.

Onderzoek en advies
Om te kunnen leren zijn intelligentie, informatieverwerking, geheugen, motivatie, werkhouding en concentratie belangrijke voorwaarden. Leerproblemen kunnen op jonge leeftijd maar ook later in de basisschoolperiode naar voren komen. Er kunnen achterstanden zijn op verschillende leergebieden. De oorzaken kunnen verschillend zijn en de gevolgen kunnen groot zijn. Een onderzoek naar leerproblemen kan dan zinvol zijn. Zo wordt de oorzaak van de problemen duidelijk en er kunnen handelingsgerichte adviezen gegeven worden. Een onderzoek zal bestaan uit een intelligentiegedeelte en kan aangevuld worden met wat verder nodig is. Afhankelijk van de gesignaleerde problemen kan dit op het gebied van persoonlijkheid, concentratie en aandacht of werkhouding zijn, of op het gebied van dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Neem contact op met Carla van Doornen.

x