BEELD 009

Alles voor de kwetsbare leerling

Elk kind en elke leerling verdient de kans zich optimaal te ontwikkelen en mee te doen in onze samenleving. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vraagt een optimale begeleiding meer begeleiding. De CED-Groep zet zich hier al ruim een halve eeuw voor in. Ons Pedologisch Instituut, dat zich richt op het onderwijs aan kinderen met een zeer complexe problematiek, werd in 1965 opgericht.

Gespecialiseerde experts
Met een team van gespecialiseerde adviseurs begeleiden en ondersteunen wij:

  • basisonderwijs
  • speciaal basisonderwijs
  • speciaal onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • speciaal voortgezet onderwijs
  • praktijkonderwijs
  • mbo

Elke schoolsoort kent zijn eigen opgaven en uitdagingen. Het maakt nogal verschil of je lesgeeft aan moeilijk lerende leerlingen, ernstig meervoudig beperkte leerlingen, leerlingen met een psychiatrische problematiek of een gedragsproblematiek of lichamelijk beperkte kinderen. Onze adviseurs zijn uitstekend bekend met de diversiteit van leerlingen en weten hoe ze hun ontwikkeling gericht kunnen bevorderen. Zij ondersteunen leraren en scholen om ambities met hun leerlingen te realiseren.

Integrale aanpak
Samen met scholen werken we aan ontplooiing van talenten en hoge opbrengsten. Wij kiezen daarbij voor een integrale aanpak, waarbij we verschillende vraagstukken in samenhang benaderen. Want thema’s als sociaal-emotionele vaardigheden, eigenaarschap en leren leren hebben alles te maken met een optimale cognitieve ontwikkeling. Door de samenhang voor ogen te houden, slagen scholen erin om hun onderwijs stap voor stap aan te scherpen, te verdiepen en te versterken. Zo krijgen ook deze kinderen en deze jongeren de beste kansen.

Iedereen levert daaraan zijn bijdrage: leraren, onderwijsassistenten, directie, bestuur en alle andere professionals in de school. En als het aan ons ligt ook de CED-Groep. Graag maken we met jullie het verschil!

Leermiddelen en leerlijnen
Voor veel grote educatieve uitgevers is de markt van het sbo, so en vso minder interessant vanwege de kleine doelgroep. En dat terwijl juist deze scholen de allerbeste materialen en leermiddelen nodig hebben. Al sinds de jaren zestig investeert de CED-Groep hier wél in. Vanuit onze Pedologisch Instituut-functie ontwikkelden wij niet alleen gespecialiseerde leermiddelen, maar bijvoorbeeld ook leerlijnen die scholen houvast bieden bij het realiseren van hoge opbrengsten en zorgen voor een doorgaande lijn in het lesaanbod.

Logo in rondje

Meer weten?

Wil je meer weten over onze activiteiten voor kwetsbare leerlingen? We verkennen graag de mogelijkheden om samen te werken aan jullie ambities! Neem contact op met Hanke Geurts.

x