sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Gedrag op de kaart in het vo (S4458)

Voor wie is de cursus bedoeld?
Docenten en mentoren vo

Waar gaat de cursus over?
Veel scholen zijn bezig vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Passend onderwijs impliceert veranderingen als:

 • de noodzaak tot handelingsgericht werken door onderwijszorgprofessionals
 • nieuwe thema’s die voorheen niet of nauwelijks binnen het werkveld lagen en waarop nu wel actie vereist is, zoals de noodzaak om te differentiëren om leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften (bijvoorbeeld een gedrag- of leerstoornis) op maat te bedienen, omgaan met mondige leerlingen
 • de noodzaak tot interne en externe transparantie in het zorg- en ondersteuningsaanbod
 • teambrede verantwoordelijkheid voor signalering en aanpak van gedragsproblematiek

Hiernaast hebben veel scholen te maken met uitdagingen zoals straatcultuur binnen de school, leerlingen met orde- en/of gezagsproblemen, toename van telefoongebruik (social media en cyberpesten). De cursus Gedrag op de kaart biedt hiervoor een passende aanpak.

Cursusinhoud
De cursus gaat in op verschillende processen die van invloed zijn op het gedrag van leerlingen. Het gedrag van de leerling wordt concreet beschreven, vertaald naar onderwijsbehoeften en vervolgens wordt besproken op welke wijze u daar als docent invloed op kunt uitoefenen.
Aan de orde komen onder meer:

 • ontwikkeling van jongeren en stoornissen: wat is een normale en wat is een afwijkende lichamelijke en geestelijke ontwikkeling? Welke veelvoorkomende leer- en gedragsstoornissen komen we tegen in de dagelijkse lespraktijk?
 • Passend onderwijs en zorgstructuur: wat is de rol van de docent binnen passend onderwijs en de huidige zorgstructuur? Hoe ga je als docent om met de invloed van onderwijsontwikkelingen op de klassensamenstelling en het gedrag van leerlingen?
 • groepsdynamica en democratisch burgerschap: welke groepsdynamische fases maakt een klas door, welk effect heeft dit op de onderwijsbehoeften en didactische vaardigheden van de docent? Hoe kunnen democratische principes worden toegepast in de huidige lessituatie?
 • invloed maatschappelijke ontwikkelingen op gedrag en klassenmanagement: hoe kun je als docent rekening houden met culturele diversiteit binnen een klas? Welke invloed hebben maatschappelijke ontwikkelingen op het gedrag van leerlingen? Hoe kun je als docent in samenwerking met ouders leerlinggedrag positief beïnvloeden?
 • casuïstiek en intervisie: uitwisseling van praktijkervaringen tussen deelnemers

Doel van de cursus
De cursist…

 • leert de onderwijsbehoeften van leerlingen met een afwijkend gedragspatroon herkennen en hiernaar adequaat te handelen
 • leert op welke wijze hij invloed kan uitoefenen op het gedrag in de klas
 • weet effectief samen te werken binnen de huidige zorgstructuur van de school

Data schooljaar 2018-2019
Deze cursus is dit schooljaar niet ingepland in ons aanbod en is alleen op offertebasis in te kopen door scholen en besturen.

Tijd
Vijf bijeenkomsten van 3 uur.

Groepsgrootte
Minimum aantal deelnemers is 8, maximum is 16

Inhoudelijke informatie en cursusleiding
Maarten Jiskoot
m.jiskoot@cedgroep.nl

Direct contact

Cursusbureau

 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599