Lead Like a Champion (po)

LANDJE DOCENTEN 202

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen en vormgeven aan steeds inclusiever onderwijs. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter minstens zo belangrijk.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wanneer is een school effectief? Om te beginnen als er heel goede leerkrachten voor de klas staan die hun tijd effectief besteden aan het geven van heel goede lessen en vormgeven aan steeds inclusiever onderwijs. Een schoolleider die het voor elkaar krijgt dat deze goede leerkrachten de goede dingen doen, is echter minstens zo belangrijk.

Excellente, succesvolle schoolleiders geven prioriteit aan de ontwikkeling van de leerkracht. Zij besteden veel tijd aan observeren en feedback geven. De training Lead Like a Champion gaat over opbrengstgericht leiderschap. Je maakt kennis met de hefbomen die hiervoor nodig zijn. Centraal staan de volgende vragen:

 • Wat maakt onderwijs effectief?
 • Hoe kunnen schoolleiders het beste datagestuurd en opbrengstgericht leidinggeven aan hun teams?
 • Hoe kunnen schoolleiders bijdragen aan betere resultaten van leerlingen?
 • Hoe geven schoolleiders onderwijskundig leiding aan de professionals voor de klas?
 • Hoe creëren schoolleiders een lerende schoolcultuur?
 • Hoe geeft de school vorm aan steeds inclusiever onderwijs?

Inhoud

Tijdens de cursus maak je kennis met thema’s die cruciaal zijn voor opbrengstgericht leiderschap. Je krijgt opdrachten waarmee je in de praktijk oefent. Zo krijg je de gelegenheid om jouw praktijkervaring te spiegelen aan je medecursisten en krijg je direct feedback op je ontwikkeling.

De training is als volgt opgebouwd:

Intake

 • vaststellen van het startniveau

Module 1: Introductie

 • informatie over de opbouw van de training
 • voorlichting over het Persoonlijk KoersOnderzoek

Module 2: Datagestuurde instructie

 • doelgericht - passend bij de schoolambitie
 • de route naar resultaten
 • lesgeven afstemmen op data

Uitkomsten Persoonlijk KoersOnderzoek (0-meting)

 • overzicht kwaliteiten en ontwikkelpunten (afgezet tegen schoolleidersregister)
 • ontwikkelrichting

Module 3: Observatie en feedback

 • coachen van leerkrachten in het verbeteren van het leren

Module 4: Planning

 • de tijd vinden voor coachen
 • plannen van lessen

Module 5: Professionele ontwikkeling

 • versterken van de professionele cultuur
 • welke scholing werkt?
 • kwaliteitszorg: borgen van het geleerde

Module 6: Schoolcultuur

 • gerichtheid op leren, met alle betrokkenen
 • aansturen van het team

Module 7: Strategisch kwaliteitsmanagement

 • Formuleren van heldere ambitiedoelen
 • Kwaliteitsaspecten beschrijven in een cyclisch proces
 • Nadenken over opzet en vulling kwaliteitsagenda
 • Herkennen en benoemen van sterke en zwakke punten in eigen kwaliteitscyclus

Module 8: Verantwoording/transparantie

 • Een jaarverslag koppelen aan 2 kwaliteitsaspecten
 • Inzetten van financiële middelen vanuit de ambitie en de leerresultaten
 • Beargumenteren en verantwoorden van gekozen schooldoelen
 • Een teamdialoog organiseren over ambitie, doelen gekoppeld aan de financiële middelen
 • Leren werken met collegiale visitatie

‘Ik ben me bewuster geworden wat opbrengstgericht leiderschap inhoudt, heb handvatten gekregen om eraan te werken en ben ermee aan de gang gegaan.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Ik heb inzicht in mijn tijdsbesteding als schoolleider door bij te houden en analyseren waar ik mijn tijd aan besteed.
 • Ik heb zicht op mijn kwaliteiten afgezet tegen het functieprofiel van een leidinggevende en bepaal gewenste ontwikkelpunten.
 • Ik kan een data-analyse uitvoeren en op basis hiervan een ambitie en een bijpassend plan opstellen.
 • Ik kan constructieve/effectieve feedback geven.
 • Ik leer verschillende leiderschapsstijlen inzetten.
 • Ik ondersteun een effectieve lesplanning van leerkrachten.
 • Ik kan professionele ontwikkelsessies leiden m.b.v. het focusleren.
 • Ik kan voor een meer lerende schoolcultuur zorgen door een verbeterplan op te stellen t.a.v. specifieke cultuuraspecten zoals een gezamenlijke focus op leren en ontwikkeling, het spreken van een gezamenlijke pedagogische/didactische taal.
 • Ik geef vorm aan bespreking t.a.v. leerkrachtvaardigheden waarin op basis van data (een teambeeld gebaseerd op klassenconsultaties) concrete actiepunten worden geformuleerd voor een verbeterplan.
 • Ik kan de kwaliteitsaspecten van het waarderingskader van de inspectie beschrijven in een cyclisch proces en de concrete vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de leerkracht zichtbaar maken in een vierjaarlijkse ontwikkelagenda en jaarplan.
 • Ik benoem sterke en zwakke punten in mijn kwaliteitscyclus.
 • Ik heb inzicht in mijn schooldoelen en ben in staat deze te beargumenteren en te verantwoorden naar derden.
 • Ik kan een doelgerichte teamdialoog over ambitie, schooldoelen en de financiële middelen voorbereiden.
 • Ik heb inzicht in de werkwijze voor interne audits en (collegiale) visitatie en kan deze uitvoeren.

Extra informatie

 • De training is mede gebaseerd op de ervaringen die Paul Bambrick Santoyo opdeed in zijn werk als directeur van North Star Academies in Newark, New Jersey. Hij observeerde schoolleiders en bracht in beeld waaraan zij hun tijd besteden. Hij constateert dat zeer succesvolle scholen veel tijd doorbrengen met klassen bezoeken, observeren en feedback geven.
 • Je ontvangt een certificaat wanneer je aanwezig bent geweest tijdens zes van de acht bijeenkomsten en als alle opdrachten voorkomend uit de modules middels het koersplan zijn gemaakt en als goed beoordeeld door de cursusleider.

Schoolleidersregister

Lead Like a Champion is gecertificeerd als formeel aanbod bij de thema’s 'Kwaliteitsmanagement', 'Onderzoeksmatig werken', 'Transparantie en verantwoording' en 'Professionele leergemeenschappen' voor 40 punten.

Uitbreiding

De modules 7 en 8 over strategisch kwaliteitsmanagement en verantwoording/transparantie zijn in 2021 toegevoegd aan deze basiscursus, zodat er een compleet aanbod is, passend bij het gehele thema: kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Voor cursisten die de basiscursus Lead Like a Champion (vóór 2021) al hebben gevolgd maar hun kennis willen uitbreiden, bieden we deze twee modules apart aan. Kijk voor meer informatie op: Uitbreiding Lead Like a Champion : kwaliteit en verantwoording.

Blended

De cursus Lead Like a Champion is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Verbreden

Wil je je na het volgen van deze cursus verder verbreden? De cursussen Masterclass OGW 4D en Coaching voor schoolleiders zijn wellicht interessante cursussen voor jou.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Lead Like a Champion (so).

P0105/S7041

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right
x