Masterclass OGW 4D: (po)

VOLWASSENEN 127

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D, bestaande uit 4 modules, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

Ik wil een teamtraining voor mijn school. icon-arrow-right

Wil je een duurzame verandering in je team realiseren? Deze masterclass OGW4D, bestaande uit 4 modules, legt hiervoor een gedegen basis. Het motto van de masterclass: leer zelf duiden en zelf doen.

De masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe organiseer ik binnen mijn school kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs dat rechtdoet aan verschillen tussen kinderen en toch uitvoerbaar blijft?
 • Hoe stimuleer ik mijn team om te denken en te werken vanuit het effect van hun onderwijs op de leerlingresultaten?
 • Hoe stimuleer ik een doelgerichte en planmatige ontwikkeling van mijn leraren?
 • Hoe werk ik aan een professionele leergemeenschap en leercultuur?
 • Hoe bouw ik een ondersteuningsstructuur (basis- en extra ondersteuning) die tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van álle leerlingen?
 • Hoe waarborg ik de kwaliteit en hoe vertaal ik dit naar mijn schoolplan?

Inhoud

Module 1: data en duiden

Het is belangrijk om te weten welk effect het onderwijs heeft op de ontwikkeling en leerresultaten van de leerlingen.
Daarom draait het in module 1 om het meten en analyseren van de onderwijskwaliteit op de school. Je leert met het juiste instrumentarium te werken. Zaken die aan bod komen:

 • Hoe formuleer ik een schoolstandaard?
 • Hoe verzamel en analyseer ik data over de leerresultaten?
 • Hoe vergelijk ik mijn data met mijn ambitie en met de landelijke standaarden/referentieniveaus?
 • Hoe analyseer ik leerresultaten op beïnvloedbare kenmerken?
 • Hoe laat ik alle elementen van het onderwijsleerproces die bijdragen aan het verhogen van opbrengsten systematisch aan de orde komen?
 • Hoe organiseer ik een gedifferentieerd aanbod in verschillende arrangementen dat tegemoet komt aan de schoolstandaarden?

Module 2: doelen en doen

Pas als je inzicht hebt in de kwaliteit van het huidige leerkrachtgedrag kun je verbeterpunten opstellen. Daarom komen in module 2 de volgende zaken aan bod:

 • Hoe stel ik een standaard voor leerkrachtgedrag?
 • Hoe leg ik de relatie tussen deze standaard en het nieuwe inspectiekader?
 • Hoe verzamel ik systematisch data over de competenties van leraren?
 • Analyse van de vaardigheden van leraren.
 • Wat betekenen veelvoorkomende onderwijsbehoeften voor het leerkrachtgedrag?
 • Hoe stel ik teamdoelen en een professionaliserings- aanbod vast in een gedifferentieerd teamplan?
 • Hoe wordt dit ingebed in de gesprekscyclus?

Module 3: de ondersteuningsstructuur

Deze module focust op de ondersteuningsstructuur van de school. Wat is de kwaliteit ervan, hoe wordt deze geborgd en welke verbetermogelijkheden zijn er? Zaken die aan bod komen:

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van de huidige basis- en extra ondersteuning?
 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteitsborging?
 • Haal ik met de huidige kwaliteit van mijn ondersteuningsstructuur de doelen die ik wil bereiken?
 • Wordt de kwaliteit planmatige geborgd?
 • Hoe stel ik een kwaliteitszorgkalender en kwaliteitsborgingskalender op om planmatig te werken?
 • Hoe stel ik vanuit de kwaliteitszorg een schoolondersteuningsprofiel op?
 • Hoe verwerk ik dit alles in mijn schoolplan?

Module 4: de lerende cultuur

In een professionele leergemeenschap leren teamleden van en met elkaar. In de vierde module onderzoek je de (lerende) cultuur binnen de school. Zaken die aan bod komen:

 • Hoe verzamel ik data over de kwaliteit van mijn (leer)cultuur?
 • Hoe analyseer ik deze data op competenties als samenwerken en feedback geven?
 • Hoe worden mijn medewerkers cultuurdragers vanuit een gezamenlijke visie op leren, onderwijzen en de onderwijscontext?
 • Hoe stimuleer ik de onderzoekende houding in de school, waarin reflectie vanzelfsprekend is?
 • Hoe formuleer ik hypotheses als basis voor onderzoek in de school en hoe toetsen we die aan de werkelijkheid?
 • Hoe maak ik een ambitieus maar realistisch meerjarenplan om de gewenste cultuur te realiseren?
 • Opstellen van een verbeterplan ‘op weg naar een professionele leergemeenschap’.

‘We brachten de school in kaart en hebben alles ingedeeld in leerroutes en arrangementen. De CED-adviseur heeft ons daarbij steeds geïnspireerd door de juiste vragen te stellen. Nu we met vaste leerroutes en arrangementen werken, is er meer effectieve leertijd.’

Reactie cursist

Resultaat

 • Je kunt je eigen ambities formuleren.
 • Je kunt werken met een instrumentarium om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengsten te meten en te analyseren.
 • Je kunt een kwaliteitsanalyse van het huidige leerkrachtgedrag maken en verbeterpunten opstellen.
 • Je kunt de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur analyseren en verbeterpunten aangeven.
 • Je hebt handvatten om de huidige (lerende) cultuur te meten, te analyseren en een verbeterplan te schrijven.

Extra informatie

 • De cursus is voor schoolleiders en intern begeleiders die samen de verantwoordelijkheid delen voor een school. Je kunt deze cursus in principe alleen volgen als je je samen inschrijft. Je dient wel allebei een eigen inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
 • Tijdens de cursus krijg je huiswerkopdrachten. Deze resulteren in een eenjarig plan dat gericht is op de kwaliteitsverbetering binnen de school.
 • De masterclass is zeer geschikt als start van een opbrengstgericht en passend onderwijstraject binnen één schoolbestuur of samenwerkingsverband. Daarnaast kun je altijd op maat een traject aanvragen voor jouw school. We verzorgen een vierdaagse training op maat voor schoolbesturen en MT’s (directie en interne begeleiders).
 • Bekijk onze OGW4D-poster

Schoolleidersregister

De Masterclass OGW 4D is gecertificeerd voor de onderdelen: professionaliseringsthema ‘Omgaan met verschillen’ en deelthema ‘Professionele leergemeenschap’ uit het thema 3: kennis- en kwaliteitsontwikkeling’.

Blended

De Masterclass OGW4D is blended. De online mogelijkheden zijn geïntegreerd in de cursus waarbij onze visie op online leren leidend is. Hierdoor hebben de online middelen echt een toegevoegde waarde en worden de leerrendementen van de cursus verhoogd. Lees meer.

Speciaal onderwijs

Werk je in het speciaal onderwijs? Schrijf je dan in voor Masterclass Opbrengstgericht werken in 4D (so).

P0106/S7045

x