sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Soorten onderzoek

Evaluatie-onderzoek
We beoordelen in hoeverre de implementatie van een bepaalde methodiek of een beleidsverandering succesvol is geweest. We gaan na hoe het proces is verlopen, of de planning is gehaald, welke factoren bevorderlijk of nadelig waren.Een voorbeeld is de evaluatie van het KEA-project.
Lees het KEA-evaluatieverslag.   

Monitoronderzoek
Door middel van monitoronderzoek, bijvoorbeeld rond het onderwijsproces, kunnen we de voortgang en ontwikkeling  in kaart brengen van onderwijsresultaten. Daarnaast geeft monitoronderzoek zicht op het verloop en de voortgang van beleidsinterventies en geïmplementeerde veranderingen. Een voorbeeld is het onderzoek naar DeltaPlus.
Lees het onderzoek naar DeltaPlus.

Normeringsonderzoek
Met een normeringsonderzoek is het mogelijk  observatielijsten en andere onderzoeksinstrumenten te valideren en standaardiseren. Een voorbeeld is onderzoek bij de SCOL.
Lees de samenvatting van het onderzoek naar de SCOL.

Implementatie-onderzoek
Implementatie onderzoek is gericht op verslaglegging, beoordeling, aanbevelingen en randvoorwaarden rond de implementatie van een nieuwe methode, beleidsimpuls of een nieuwe werkwijze. Het gaat om vragen als: hoe zijn interventies uitgevoerd, hoe worden methoden toegepast en in hoeverre is de beleidsimpuls ingedaald in de organisatie?
Lees als voorbeeld de samenvatting van ons onderzoek rond de VVE in Rotterdam.

Exploratief onderzoek
Verkennend onderzoek kan op elk gebied en op ieder onderwerp worden toegepast, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een beleidskeuze, onderzoek of maatregel. Bekijk onderstaande voorbeelden.
onderzoek naar de mogelijkheden van Huiswerkbegeleiding 
onderzoek naar schoolangst: Angst@school.

Experimenteel onderzoek
Experimenteel onderzoek onderzoekt de effectiviteit van een interventie, in de vorm van een experiment onder bepaalde condities met een controlegroep.

Survey-onderzoek
Survey-onderzoek is bij uitstek geschikt om een grote groep respondenten te benaderen of om een steekproef te houden. Veelal doen we dit digitaal. Een voorbeeld is het imago- en tevredenheidsonderzoek.

Imago- en tevredenheidsonderzoek
Door middel van imago- of tevredenheidsonderzoek onderzoeken wij wat klanten, ouders of medewerkers van uw organisatie/school denken en in hoeverre zij tevreden zijn met uw dienstverlening/arbeidsomstandigheden of onderwijs.

Meer informatie
Wilt u meer weten, mailt u dan naar Lisette Ligtendag, l.ligtendag@cedgroep.nl

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599