sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE Kwaliteitsmeting

Hoe verhoogt u de kwaliteit van vve in uw voor- en vroegschool en binnen uw gemeente? Hoe komt u snel tot een verbeterplan? De digitale VVE Kwaliteitsmeting - ontwikkeld door de CED-Groep - geeft instellingen en gemeenten de mogelijkheid om de eigen praktijk te toetsen aan de kwaliteitseisen die gelden voor de voor- en vroegschoolse educatie om zo de kwaliteit van VVE goed in kaart te brengen.

 

Snel inzicht in de kwaliteit
De VVE Kwaliteitsmeting geeft snel inzicht in de kwaliteit van vve binnen uw organisatie of binnen een gemeente en helpt u om een gericht plan van aanpak voor verbetering te maken. Er is een meting op gemeentelijk niveau en één op instellings- of locatieniveau. Daarnaast is er een speciale versie voor taalscholen. Door de meting jaarlijks in te vullen houdt u zicht op de verbetering en de borging van de vve-kwaliteit.

Kwaliteitsgebieden
De VVE Kwaliteitsmeting kent de volgende kwaliteitsgebieden: Ontwikkelings- en onderwijsproces, Schoolklimaat, Resultaten en Kwaliteitszorg en ambitie. Voor gemeenten brengt de meting het gemeentelijk vve-beleid, de vve-beleidscontext en de vve-condities in kaart. De VVE Kwaliteitsmeting is gebaseerd op het nieuwe  waarderingskader voorschoolse educatie, het waarderingskader primair onderwijs en het waarderingskader vve op gemeentelijk niveau.

Verhogen van de kwaliteit
Op het gebied van kwaliteit is vaak nog een hoop te winnen. Een voorbeeld:  een school in Utrecht is druk bezig  om een kwaliteitsslag te maken. Naar aanleiding van de VVE Kwaliteitsmeting
zijn daar sterke punten en aandachtspunten in kaart gebracht. Vervolgens is samen met een onderwijsadviseur van de CED-Groep een gericht plan van aanpak opgesteld. Het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, met name rondom spelend leren wordt een speerpunt. Om de verbeterplannen goed te kunnen monitoren en borgen, begeleidt de onderbouwcoördinator dit proces als coach op de werkvloer. Er is regelmatig  overleg met de onderwijsadviseur. Op deze manier blijven de ingezette verbeteringen continu in beeld.

Aan de slag
Neem voor meer informatie over de VVE Kwaliteitsmeting contact op met Ruth Heuvelman, r.heuvelman@cedgroep.nl

 

Direct contact

Ruth Heuvelman

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599